Ökad produktion av vatten- och vindkraft

Foto: Fortum

I Sverige ökade elen från vattenkraft och vindkraft med 23 procent under 2015. Det betyder att dessa två produktionsslag tillsammans stod för nästan 60 procent av elanvändningen i vårt land.

Produktionen av vattenkraft ökade med närmare 12 miljarder kilowattimmar och produktionen av vindkraft ökade med drygt 5 miljarder kilowattimmar.  

Andelen el från förnybara källor är mycket hög i Sverige jämfört med övriga Europa. Utöver vind och vatten är även sol och biobränsle förnybart.

– Vi har en stor fördel i vårt land med naturtillgångar som kan tas till vara i form av vattenkraft och vindkraft. Ökningen av vattenkraften under förra året beror till stor del på stora mängder snö, som i kombination med en kylig försommar gjorde att vårfloden försenades. När snön smälte blev tillrinningen i vattenmagasinen väldigt stor och sedan dess har fyllnadsgraden i magasinen legat över det normala, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Vindkraften stod för över tio procent av den totala elproduktionen i Sverige under 2015, att jämföra med förra året då den stod för knappt åtta procent. Under förra året byggdes dessutom cirka 200 nya vindkraftverk.

– Första helgen i december slog vi vindkraftsrekord i Sverige. Under delar av den helgen stod vindkraften för 30 procent av den totala elkonsumtionen, säger Matina Rosenberg.  

Solenergi är också på uppgång, även om andelen solel än så länge är minimal här i Sverige är trenden tydligt positiv. 

Elförbrukningen i Sverige är förhållandevis hög. I genomsnitt använder vi cirka 14 400 kilowattimmar per person och år. Det är endast i Norge, Island, Finland, Luxemburg och Kanada som man använder mer el per invånare. Det beror på att Sverige är ett land som är både kallt och mörkt under stora delar av året och att landet har mycket elintensiv industri.

– Trots att elen från förnybara källor som vatten- och vindkraft har ökat kraftigt så räcker den långt ifrån till hela vår elförbrukning.  Men vi ser en positiv trend där allt fler vill ta ett eget klimatansvar genom att bli sina egna elproducenter, så kallade prosumers. Vi på Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el, bland annat är vi det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala producenter. Idag har vi över 1000 lokala producenter som levererar el till oss på Bixia, säger Matina Rosenberg.