Ökad användning av förnybar energi i processindustrin

Som en del i ett uppdrag från regeringen ger Energimyndigheten stöd till forskning och innovation som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp eller ökad användning av förnybar energi i processindustrin. Nu startar de första projekten som finansieras inom uppdraget.

År 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Industrin står för ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp, skriver Energimyndigheten.

- Att nå klimatmålen kommer att kräva omfattande forsknings- och innovationsinsatser och det är glädjande att det sker mycket just nu. Utöver industrins viktiga och trägna energieffektiviseringsarbete, har målet att minska klimatpåverkan blivit en tydligare drivkraft vilket återspeglas i de projekt som startar nu, säger Svante Söderholm som är Energimyndighetens samordnare för regeringsuppdraget.

Bio-kol kan vara en möjlig brygga mellan dagens stålproduktion och stål som produceras utan att använda kol. Detta ska undersökas av ett av de projekt som nu drar igång. Användning av alternativa bränslen, och möjligheter att flexibelt växla mellan olika sådana, skulle både kunna bidra till sänkta växthusgasutsläpp och ökad konkurrenskraft för stålindustrin. En karta över möjligheter och utmaningar för detta ska tas fram av ett av de andra projekten

Energieffektivisering kan också ge viktiga bidrag till sänkta växthusgasutsläpp. Exempelvis ska radarmätning effektivisera värmning både i cement- och stålindustrin.

Ett annat projekt har fått stöd för att undersöka möjligheterna att drastiskt minska kostnaderna för att fånga in koldioxidgenom att använda enzymer och jonvätskor.

Om klimatmålen ska nås räcker det inte att ny teknik utvecklas. Den behöver också börja användas i praktiken. Ett av forskningsprojekten ska undersöka olika finansieringsalternativ som skulle kunna användas för att stödja ett skifte mot tekniker och processer för sänkta växthusgasutsläpp.

- De beviljade projekten inom utlysningen visar på en bredd av olika angreppssätt för att minska utsläppen av växthusgaser inom flera industribranscher. Det är roligt att se det breda engagemanget, säger Anna Thorsell, ansvarig för utlysningen.