Grontmij projektleder utvecklingen av Europas smarta elnät

Foto: sxc.hu

Smart Power är ett teknikutvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för Knowledge & Innovation Community – InnoEnergy, ett initiativ som ska gynna uppfyllelsen av EU:s klimatmål för 2020. Huvudsyftet med projektet är att titta på hur man på bästa sätt hanterar en högre andel förnybar produktion i ett elsystem. Grontmij ska garantera konkreta resultat som snabbt går att applicera på verkligheten. En tydlig tanke bakom projektet är att man vill driva på Europas konkurrenskraft i världen när det gäller miljöteknikfrågor. Man stödjer samverkan mellan akademi och industri och vill få ut produkter och tjänster som ska göra att man klarar av uppfyllelsen av EU:s klimatmål för 2020. Projektet Smart Power, som består av fem olika delprojekt, projektleds av Daniel Salomonsson på Grontmij. Han är anlitad av Vattenfall, som är huvudpartner och en av initiativtagarna till Knowledge & Innovation Community – InnoEnergy i Sverige. – Professionell projektledning är mycket viktig i det här, säger Johan Söderbom på Vattenfall, styrelseledamot och aktieägarrepresentant i InnoEnergy Sverige. Det behövs en projektledare från industrin med ett uttalat fokus på att få ut konkreta, användbara resultat som kan appliceras på marknaden. Det kan exempelvis handla om patent, produkter, tjänster eller nya företag. Förnybar elproduktion i form av sol- och vindkraft ställer nya krav på våra elsystem, då produktionen inte går att styra på samma sätt som vid konventionell elproduktion. Den förnybara elproduktionen kan komma från stora havsbaserade vindkraftparker, eller små enskilda anläggningar, såsom solceller på ett hustak. Den senare kallas ofta för distribuerad generering och är ansluten till kundens egna elsystem i hemmet eller till distributionsnätet.   Problemet är att distributionsnät inte är byggda för att hantera stora mängder distribuerad generering, vilket märks i exempelvis södra Tyskland där en lång rad solcellsanläggningar har installerats under de senaste åren. Under vissa perioder kan produktionen bli större än konsumtionen, och då får man ett energiflöde från distributionsnätet uppåt i elsystemet. Detta kan leda till problem med spänningsreglering, överbelastade komponenter och felfunktioner i olika skyddssystem. En annan stor utmaning för dagens elsystem är att överföra energin från den nybyggda, förnybara elproduktionen till kunderna.   – Ett alternativ är att förstärka elsystemet genom att till exempel bygga nya kraftledningar, men det tar både lång tid och kostar mycket pengar. Man vill istället se hur man kan utveckla våra elnät och göra dem mer tekniskt avancerade, säger Daniel Salomonsson, Grontmijs projektledare i Smart Power.  Energilager, realtidsmätning på fler ställen i elsystemet och mer kommunikation mellan kunder och aktörer ses som några av ett antal möjliga lösningar för att även i framtiden, med de nya förutsättningar som förnybar elproduktion medför, erhålla ett stabilt, säkert och tillförlitligt elsystem.  – Inom Smart Power jobbar vi med att ta fram nya produkter och tjänster som ska underlätta integration av förnybar elproduktion. Det är dock väldigt viktigt att hela tiden se affärsnyttan med det vi gör. För även om det är tekniskt möjligt, är det inte alltid ekonomiskt motiverbart, säger Daniel Salomonsson. Ur det stora antal projekt som pågår inom InnoEnergy kan man redan nu se att nya bolag har startats och patent registrerats. Smart Power avslutas under 2013 och ett antal konkreta spår finns som kommer att mynna ut i nya projekt.