Anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft slopas

Energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur avgifterna för anslutning till stamnätet för el för vindkraftparker till havs kan avskaffas. Detta skriver Miljö- och energidepartementet i ett pressmeddelande. 

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, både på land och till havs. Att ta bort anslutningsavgifterna ger bättre förutsättningar för att den havsbaserade vindkraften kan byggas ut, vilket i sin tur ger fördelar för elsystemet i stort.

– Havsbaserad vindkraft är en del i att nå målet om en hundra procent förnybar elproduktion i Sverige till 2040. Havsbaserad vindkraft ger en jämnare elproduktion och har ofta en större acceptans hos lokalbefolkningen än landbaserad vindkraft, vilket är tydliga fördelar, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i pressmeddelandet.

Kostnaderna för att bygga ut vindkraft till havs är generellt högre än på land, även om kostnaderna för att etablera vindkraft till havs har sjunkit de senaste åren och bedöms fortsätta att sjunka. En stor kostnad för vindkraft till havs är anslutningsavgiften till elnätet.

Dessutom har en utbyggnad av havsbaserad vindkraft längs södra Sveriges kuster fördelen att den ligger nära områden med stor elförbrukning och där det idag råder ett underskott på produktionskapacitet.

Slopandet av anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft är en del av Energiöverenskommelsen, som undertecknades av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016 och som utgör en långsiktig plan för den svenska energipolitiken.

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Miljö- och energidepartementet senast den 22 februari 2018.