Tranås Energi bygger vindkraft i Ydre

Foto: Patrick Degerman

 Tillstånd för de elva vindkraftverk som Tranås Energi Elförsäljning AB har ansökt om att få bygga i Ydre har nu vunnit laga kraft. Det innebär att miljöprövningsdelegationens beslut står fast och att Tranås Energi Elförsäljning AB kan påbörja förberedelserna inför byggprocessen.

Den 30 november 2011 inkom Tranås Energi Elförsäljning AB till länsstyrelsen Östergötlands län med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i Ydre kommun. Ansökan omfattade elva vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 150 meter.

Sommaren år 2012 kompletterades ansökningshandlingarna med uppgifter om de planerade vindkraftverkens potentiella påverkan på nattskärra och berguv. Bolaget lämnade även in en fördjupad beskrivning av vilka åtgärder som kan göras för att reducera vindkraftverkens ljudemission vid drift.