Vindkraften förväntas fördubblas på fyra år

Foto: Patrick Degerman

Fram till och med 2017 förväntas vindkraftsproduktionen öka från dagens 10 terawattimmar till cirka 19 terawattimmar, nästintill en fördubbling på fyra år. Det spår Svensk Vindenergi i sin senaste prognos.

– Den ökande vindkraftsproduktionen bidrar till att elpriset pressas, att ägandet av elproduktionen sprids och att försörjningstryggheten ökar. Dessutom bidrar vindkraften till att minska klimatutsläppen från kol- och gaskraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

I fjol installerades 725 megawatt vindkraft och årsproduktionen ökade från 7,2 terawattimmar under 2012 till 9,9 terawattimmar 2013, en ökning på 37,5 procent. I år bedömer Svensk Vindenergi att över 1 000 megawatt vindkraft kommer att driftsättas, trots låga priser på el och elcertifikat. Under 2014 bedöms produktionen uppgå till cirka 11,4 terawattimmar.

– Kostnaden för att producera el från vindkraft har sjunkit i takt med att vindkraftverken har blivit alltmer effektiva. Det har bidragit till att vindkraften kan fortsätta byggas ut trots låga priser på el och elcertifikat. Den snabba teknikutvecklingen innebär att en fördubbling av produktionen endast kommer att kräva omkring 1 000 nya vindkraftverk att jämföra med dagens 2 600 stycken, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.