Svensk Vindenergis synpunkter på Kontrollstation 2017

Energimyndigheten har lämnat ett underlag inför Kontrollstation 2017, här finns förslag på justerade kvoter från 2018 och analyser av behovet av en stoppregel i Sverige.

Energimyndigheten skriver att målet med den gemensamma elcertifikatmarknaden är att på ett kostnadseffektivt sätt öka den förnybara elproduktionen med totalt 28,4 terawattimmar i Norge och Sverige från år 2012 till år 2020.

Här kan ni läsa om rapporten för Kontrollstation 2017.

Svensk Vindenergi lämnade synpunkter kring delredovisningen där de bland annat lyfter fram ett problem som måste adresseras – investerarna som delvis tappat förtroendet för dagens elcertifikatsystem.

Några av synpunkterna från rapporten är enligt följande:

- Det är mycket positivt med en Kontrollstation redan 2017 och föreslagna justeringsvolymer verkar rimliga. Problemet är att med dagens överskott så är det svårt att avgöra justeringarnas effekt gällande att skapa balans i marknaden.

- I dagsläget har vi en kritisk situation med ett fortsatt stort överskott i väntan på att justeringarna ska få effekt. Uppskattningar av förluster inom vindkraftsbranschen sträcker sig mellan 5-8 miljarder kronor under perioden 2010-2015.

- Vid justering är inte bara justeringsvolymer viktigt, utan även när de infaller i tid. Då väldigt lite spekulation görs på elcertifikatmarknaden är det viktigt att betona att effekten av justeringar först kommer till stånd när justeringarna de facto börjar gälla. Detta är relevant både för hanteringen av överskottet och för design av justeringsprocessen.

Här kan ni läs mer om Svensk Vindenergis synpunkter.