Flera produktionsrekord under 2012

Foto: Duke Energy

Den totala elproduktionen i Sverige har aldrig varit så hög som den var under 2012. El från vattenkraft, vindkraft och från förbränning av avfall satte nya produktionsrekord och den högsta nettoexporten av el någonsin noterades.

Det är inte bara produktionsrekorden under 2012 som gör året intressant. År 2012 kan dessutom klassas som ett "normalår" sett till temperatur, vilket gör 2012 lämpligt för att studera den temperaturberoende energianvändningen.

- ­Om vi ser till de senaste åren, där 2011 var ovanligt varmt och 2010 ovanligt kallt, ger det en intressant tidsserie för att studera hur energisystemet reagerar på årsmedeltemperaturen, säger Daniel Kulin vid Energimyndigheten.

Fjärrvärmeanvändning är temperaturkänslig

Mest temperaturkänslig är energianvändningen för uppvärmning. Fjärrvärmebolagen levererade 52,3 terawattimmar under 2012. Det kan jämföras med det kalla 2010 då 57,3 terawattimmar levererades samt det varma 2011 då fjärrvärmeleveransen uppgick till 48,1 terawattimmar. Snittanvändningen hos fjärrvärmekonsumenter i småhus låg på 22 300 kilowattimmar år 2012.

När det gäller bränslemixen för produktion av fjärrvärme är trenden under 2012 fortsatt tydlig med ökad avfallsförbränning och minskad användning av fossila bränslen.

Den totala elproduktionen i Sverige slog rekord

Förutom att vattenkraften enligt den preliminära statistiken noterade nytt produktionsrekord med 78,5 terawattimmar slog även den totala elproduktionen i Sverige rekord med 162,4 terawattimmar. År 2011 var total produktion 147,5 terawattimmar. Vindkraften slog också nytt rekord med 7,2 terawattimmar och Sverige exporterade 19,6 terawattimmar trots normal användning av el.

10,5 kilo sopor per person och vecka gick till energiåtervinning

Med energiåtervinning menas i princip allt avfall som går till förbränning i fjärrvärmesystemets kraftvärmeverk. För gruppen "Kraftverk, värmeverk och elproducenter inom industrin" rapporterades en förbrukning av sopor för energiåtervinning som översteg 5 000 000 ton vilket även det är ett rekord. Slår man ut det på de 9,6 miljoner invånare som finns i Sverige blir det nästan 10,5 kg per person och vecka. Till detta ska sedan "bränslekross" och andra avfallsbränslen adderas.