Den norska energiministern spjärnar emot officiella riktlinjer

Mainstream Renewable Power ("Mainstream"), ett företag från Aker Horizons, Ocean Winds och Statkraft har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) med Aker Solutions i Norge för att samarbeta om havsvind på Utsira Nord. Mainstream, Ocean Winds och Statkraft ingår i ett konsortium för att driva en ansökan om att utveckla flytande vindkraft vid licensområdet Utsira Nord 2023. Foto: Statkraft

Norska myndigheten NVE rekommenderar bara utbyggnader av vindkraft i Utsira Nord och Sørlige Nordsjø II 2025, men energiministern funderar på ett nordnorskt havsvindanbud 2025.

Vid ett flertal tillfällen har havsvind pekats ut som en hållbar lösning på den utmanande kraftsituationen som har uppstått i den norra delen av Norge. Hittills har vindkraftstilldelningar till havs varit begränsade till de södra delarna av landet.

Veckan innan NVE, det norska vattenresurs- och energidirektoratet, presenterade sina rekommendationer, sa den norska olje- och energiministern, Terje Aasland, att hans "klara mål är att koppla Nordnorge till havsbaserad vindinvesteringar, så att de blir en del av vår utveckling av en ny leverantörsindustri från början.”

En brännande fråga

Planerar ministeriet för olje- och energi att öka havsvinden snabbare än NVE:s rekommendationer?

- Som tidigare nämnts är nästa havsvindupphandling planerad till 2025 och regeringens ambitioner är att utöka upphandlingen. Vi går för närvarande över direktoratets utkast. Och vi kommer att tillkännage de platser vi anser lämpliga för ett framtida anbud vid en senare korsning, säger Aasland till EnergyWatch Norge.

NVE-rekommendationerna säger tydligt att den rekommenderade utbyggnaden av Utsira Nord och Sørlige Nordsjø II är begränsad till 2025.

Inte genomförbart

- Vi har liten kunskap om de andra 18 identifierade platserna. Dessa behöver genomgå en gemensam process med en strategisk konsekvensanalys. På grund av den tid det kommer att ta att slutföra en adekvat, sund bedömning med det nödvändiga engagemanget, uppskattar direktoratet att någon tilldelning av dessa 18 platser inte kommer att vara genomförbar under 2025, står det i rapporten.

När NVE anser att det är ohållbart inom 2025, hur kommer Olje- och energidepartementet gå till väga för att lägga ut en eller flera platser i Nordnorge på anbud 2025?

- Regeringen är dedikerad till att säkerställa att havsvind kan hjälpa till att lösa några av våra kraftutmaningar längs hela vår kustlinje. Den NVE-drivna direktionsgruppen har pekat ut flera intressanta områden i norr som skulle kunna balansera vårt krav på mer kraft med miljöhänsyn och samexistens med andra industrier. Direktoratet tänker sig ett tillvägagångssätt där alla platser utvecklas parallellt med varandra. Det går dock att tänka sig andra tillvägagångssätt, säger Aasland.

- Målet är att snabbt prioritera en av platserna för att så snabbt som möjligt påbörja arbetet med havsvind i norr. Vi överväger möjligheten att ta med detta i ett anbud redan 2025, tillägger han.

- Vi återkommer till frågorna om vilka områden som är aktuella för 2025 års upphandling, säger energiministernm 

Källa: NVE, det norska vattenresurs- och energidirektoratet