Lapplands Förbund: Landskapet skulle lätt kunna ta emot mer vindkraft och hundratals miljoner i skatteintäkter för kommuner

I Lappland finns areal för mer vindkraft. Men vad säger renarna? Foto: VTT

Enligt Lapplands Förbunds rapport skulle finländska landskapet Lappland kunna ta emot mycket mer vindkraft, vilket också skulle ge skatteintäkter till regionens kommuner. På bilden monteras vindkraftsmaskinrummet i Ilmajoki.

Lapplands Förbund har undersökt potentiella vindkraftsområden i provinsen. I den nyss genomförda kartläggningen identifierades totalt 46 regionalt betydelsefulla vindkraftsområden som, om de genomförs, skulle tillföra hundratals miljoner fastighetsskatteintäkter till kommunerna, säger Lapplands Förbund i sitt pressmeddelande.

Underlag för konkret debatt

Därefter går Lapplands vindkraftsrapport till Lapplands kommuner för yttranden. Resultatet av projektet kommer att användas i framtida planer, formler och uttalanden relaterade till Lapplands markanvändning.

Rapporten ålägger dock inte områdesindelningen att göra något utan ger snarare ett underlag för diskussionen om vindkraft, påpekar Lapplands Förbund. Den slutliga beslutsrätten om områdesindelning ligger alltid kvar hos kommunerna själva.

De 46 vindkraftsområdena i rapporten är alla betydande, tio kraftverksområden. Totalt kan regionerna maximalt rymma 2 861 kraftverk, varav 850 kraftverk finns i havsområden.

Maximala antalet kraftverk

Enligt Lapplands Förbund och konsultföretaget FCG skulle beloppet ge upp till 763 miljoner euro i fastighetsskatteintäkter till Lapplands kommuner under 30 år.

– Det här antalet är dock ett beräknat maximum, vilket är praktiskt taget omöjligt att uppnå. Det faktiska maximala antalet kraftverk är cirka 2 000, påminner Paula Qvick, planeringschef för Lapplands förbund.

Betydande effekter

Undersökningen identifierade också vindkraftens inverkan på rennäringen. I några av områdena skulle effekterna bli betydande och därför togs 14 områden bort från undersökningen i inledningsskedet.

Enligt rapporten skulle arean av skogen minska med 1,5 hektar per kraftverk. Lappland producerar idag cirka 11 procent av hela Finlands elproduktion och nästan en tredjedel av Finlands förnybara el.

Källa. Lapplands Förbund