Priset på el har fördubblats i Finland sedan förra sommaren

Finländska fjärrvärmebolagen har investerat i koldioxidfri värmeproduktion, i fjol var för första gången över hälften av värmeproduktionen i Finland klimatneutral. Det är främst andelen kol och naturgas som har minskat. I stället har överskottsvärme från till exempel industri och affärslokaler använts, liksom mera biobränslen och restprodukter från skogsindustrin. Foto: Creative Commons lic. Kredot: Tradl

Finländarna betalar mer än på länge för sin el. Priset på el har fördubblats i Finland sedan förra sommaren och blir det en kall vinter finns det en risk för att det stiger ytterligare, skriver Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

En torr sommar och höga priser på kol och naturgas driver upp priset på el. Samtidigt ökar återhämtningen inom industrin efterfrågan. En kall vinter kan driva upp priset ytterligare.

- Den som har ett elavtal där priset avspeglar läget på den nordiska elbörsen Nordpool har fått se sin räkning stiga betydligt de senaste månaderna. Elbolagens elanskaffning har inte kostat så här mycket på väldigt många år, förklarar marknadsspecialist Peter Strandberg på Vattenfall. Priset har stigit enormt de två senaste månaderna och börspriset har fördubblats sedan förra sommaren.

Hur mycket elräkningen stiger för de enskilda konsumenterna beror på flera faktorer. Det finns olika former av elavtal och också boendeformen och uppvärmningen inverkar. I en höghusetta räknar Strandberg med att räkningen stiger mellan två och fyra euro per månad, medan ett eluppvärmt enfamiljshus får betala omkring 15 euro mera för sin el per månad.

De konsumenter som har ett avtal med fast pris på 24 månader behöver inte tänka på prisuppgången just nu, men de konsumenter som de följande månaderna ska förnya sitt avtal kan tvingas till en betydligt kostsammare uppgörelse än de haft. Dyrare blir det också för dem som har ett pris som regleras enligt elbolagens anskaffningspriser.

Prisuppgången beror på många olika faktorer. Det är inte bara läget i Finland och i Norden som påverkar prisbilden, på en integrerad elmarknad spelar också efterfrågan i till exempel Tyskland och Mellaneuropa stor roll.

Elproduktionen i Finland, Sverige och Norge använder mycket lite fossila bränslen, men länder som Danmark och Tyskland använder kol och Tyskland även mycket naturgas i sin elproduktion. När priset på energiråvarorna stiger samtidigt som också utsläppsrätterna för utsläpp av koldioxid är rekorddyra syns det i elräkningarna även hos oss.

I Finland, norra Sverige och norra Norge är också vattenbalansen en viktig faktor. Sommaren var het och torr och det innebär att vattenmagasinen nu ligger rejält på minus. Om det inte regnar ordentligt under hösten kan det bli aktuellt att begränsa produktionen av vattenkraft för att gardera sig för eventuella behov i vinter. Blir det en sträng vinter kan elpriset stiga ytterligare.

I Tyskland och i Nederländerna är efterfrågan på el stor just nu. Ett skäl till det är att länderna inte fått alla de mängder kol och naturgas de skulle behöva levererade. Elöverföringskablar mellan Norge och Tyskland samt Sverige och Nederländerna ger ökade möjligheter till elexport. I oktober tas dessutom en ny kabel mellan Norge och Storbritannien i användning.

Helsingforsbolaget Helen meddelade i september 2021 att priset på fjärrvärme i huvudstaden stiger markant, omkring 30 procent. De kraftigt stigande priserna på kol och naturgas är en viktig faktor även här.