Omfattande finsk studie inledd om vindkraftbuller

Vindkraftverk kan placeras ibland lite för nära ett bostadshus. Foto: A.Virtanen

Södra Karelens Institut vid Villmanstrands tekniska universitet (LUT) håller på att undersöka bullret från vindkraftverk i Finland. Studien kombinerar mätning av buller som alstras av vindkraft och hur det upplevs av människor i förhållande till ljudnivåer, tidperioder och frekvenser.

Vindkraftverk genererar buller, som kan bidra till fysiska och psykiska symptom hos människor. Trots det existerar det relativt lite information om sambandet mellan buller och hur det upplevs av människor. Syftet med studien på LUT är att kombinera empiriska kunskaper och fysikaliska mätdata.

Studien uppmäter inte enbart decibelnivåer utan försöker även analysera vilken typ av buller kraftverken genererar. Bullrets karaktär anses bero på det rådande vädret, vindförhållanden och den omgivande terrängen.

- Parallellt med buller, mäter vi också vinden, vilket innebär att vi kan kombinera vinddata med det upplevda bullrets volym och egenskaper. I framtiden, kan det vara möjligt att använda dessa data vid planeringen av vindkraftverk, förklarar Sari Janhunen, forskare vid Södra Karelens Institut.

Studien genomförs i två kommuner som har flera vindkraftanläggningar. På båda platserna ligger de närmaste bosättningarna mellan 500 och 800 meter från vindkraftverk.

Studien startade med en enkät med deltagande av 1 600 personer. I enkäten tillfrågades invånarna om deras erfarenheter av buller och andra faktorer som hälsa och välbefinnande.

Studien kommer senare att mäta och registrera ljudnivåer vid flera vindkraftverk. Invånarna och människor som lever respektive vistas nära dessa vindkraftverk kommer också att föra loggbok om sina vindkraftrelaterade upplevelser. I slutet av studien, kommer de berörda personerna att intervjuas.

- Med hjälp av svaren, kommer vi att kunna analysera hur människor uppfattar vindkraftbruset inne i den egna bostaden jämfört med övriga bullret utanför och i omgivningen.

Inga enhetliga regler ännuGällande riktvärden i dag tillåts buller som når upp till 55 dB dagtid och 50 dB nattetid utomhus från ett vindkraftverk. I det förslag som nu är ute på remissrunda föreslås att riktvärdena sänks till 45 db dagtid och 40 dB nattetid.

Det görs ingen skillnad i förslaget på fast bosättning och fritidsboende. Miljöer kring vårdinrättningar, skolor, rekreationsområden har samma riktvärden. Det enda undantaget gäller nationalparker, här är riktvärdet 40 dB också dagtid.

I praktiken kommer den planerade skärpningen av regler kanske inte att ha så stor praktisk betydelse eftersom vindkraftsindustrin i Finland redan i dag följer ett planeringsdirektiv från miljöministeriet där de skärpta gränserna beaktats.

- Den oklara situationen just nu får snart ett slut. Frågan är dock om man skall titta på en gammal lag eller skall man titta på de här planeringsinstruktionerna från miljöministeriet. Nu får vi en egen lag för ljudnivåer från vindkraftverk, säger Patrik Holm som är ordförande för Vindkraftsföreningen r.f.

Ljudet från vindkraftverk kan vara besvärande även om decibeltalet kanske faller inom riktvärdesgränsen. Det här beaktas också i lagutkastet. Ifall ljudet har en speciell impuls eller tonalitet som är störande läggs 5 dB till mätvärdena som alltså i sådana fall måste ligga på högst 40 dB dagtid och 35 dB nattetid för att klara gränsen enligt lagutkastet eller att avståndet förlängs.

- Ja, det är fråga om ett sanktionsförfarande, säger Patrik Holm, då måste 5 dB läggas till det simulerade värdet. Det kan leda till att avståndet automatiskt blir större mellan kraftverket och bosättning. Jag tror inte det här kommer att inverka så mycket, vindkraften växer i sakta mak här i Finland, största orsaken är inmatningstariffen, säger Patrik Holm. Det här kommer bara att förtydliga spelreglerna inom branschen, tillägger Holm.

Läget i Sverige, Danmark och TysklandBullerfrågan regleras i Sverige i miljöbalken (1998:808), den trädde i kraft 1999. I Sverige finns ingen avståndsbegränsning mellan bosättning och vindkraftverk. Naturvårdsverket i Sverige har riktvärden för buller som stipulerar att 40 dB som medelnivå utomhus i bostadsområden inte får överskridas. Det här är en lägre nivå än den föreslagna finska nivån dagtid (45 dB)

I speciellt känsliga områden gäller en bullergräns på 35 dB i Sverige. Det här gäller till exempel fjällområden, skärgården och rekreationsområden.

Sverige tillämpar också en 5 dB lägre gräns liksom den som planeras till Finland ifall ljudet från vindkraftverket är tonalt (sjungande).

Danmark är ett föregångarland i Norden när det gäller vindkraft och i Danmark har det funnits bullerlagstiftning sedan 1991 som gäller vindkraftverk. Lagstiftningen förnyades 2012. I Danmark tillämpas skyddsavstånd till vindkraftverk som baseras på bullersimulering. Bullret från vindkraftverk får inte överstiga 37 dB på känsliga områden och därmed kan avståndet variera beroende på de lokala förhållandena. Inomhus får bullret inte överstiga 20 dB.

I Tyskland finns riktvärdena angivna i bullerdirektiv (Technische Anleitung, TA) TA- Lärm (buller) anger riktvärdena för buller. TA- Lärm särskiljer på sex olika områdestyper för vilka anges olika dB gränser dag- och nattetid.

Gränsen 35 dB gäller bostadsområden utomhus nattetid och en gräns på 25 dB inomhus i Tyskland. Ifall lågfrekventa ljud (lägre än 90 Hz) ingår i bullret måste det utredas om de medför skadlig miljöpåverkan.

Källa: Radio Vega/Science Daily