Nya vindkraftsområden planeras i södra Finland

Kustnära vindkraftverk i Finland. Foto: Nylands Förbund

Idag finns det vindkraft i finländska regionen Nyland främst vid vägen till staden Hangö, men i framtiden kan det finnas kraftverk runtom i hela landskapet.

Antalet vindkraftverk kommer att öka starkt i Nyland ifall förslagen i den fjärde etapplandskapsplanen genomförs.

För tillfället finns Nylands enda vindkraftverk i Ingå och i Hangö. Ingå har ett vindkraftverk sedan år 1995 och i Hangö togs fyra kraftverk i bruk år 2000. Nu planerar Nylands förbund att nya kraftverk ska byggas på fem områden runtom i landskapet.

Nya vindkraftsverk planeras i Röjsjö, Övre-Rikeby och på gränsen mellan Lappträsk och Lovisa. På grund av den täta bebyggelsen har två områden också placerats ute till havs, utanför Borgå vid Söderskärs fyr och på det öppna havet mellan Ingå och Raseborg.

Det finns ett förslag om att de finska kommunerna sydliga landskap utvecklar gemensamt ett grönbälte, som kretsar kring hela huvudstadsregionen, till skillnad från den nuvarande modellen där det finns grönområden främst i de norra och södra delarna av landskapet.

Den fjärde etapplandskapsplanen, som utarbetats av Nylands förbund, är fortfarande enbart ett utkast. Efter att planen godkänts måste förslagen ännu förverkligas skiljt i kommunernas egna delgeneralplaner.

I Nyland finns, enligt landskapets regionalförbund, stora havsområden och en lång kust, alltså råder här gynnsamma förhållanden för vindkraft. Å andra sidan medför olika verksamheter och de många och varierande natur- och kulturvärdena utmaningar vad gäller hur vindkraftsområdena skulle placeras.

I de gällande landskapsplanerna för Nyland och Östra Nyland har man totalt märkt ut fyra områden vid havet och kusten som lämpar sig för vindkraft. Då de nationella klimat- och energimålen stramas åt är en noggrannare vindkraftsutredning nödvändig.

Finland har i de internationella klimatmålen bundit sig till att främja förnybara energiformer. Vad vindkraft beträffar är målet att man skall nå en produktion på 9 terawattimmar före år 2025. Vid slutet av år 2013 låg Finlands vindkraftskapacitet på 448 MW, varav 10 MW kom från Nyland.

Källa: Nylands Förbund