Koncentration av finländsk vindkraft vid Bottenviken

Foto: sxc.hu

Området kring Bottenviken håller snabbt på att bli Finlands ledande produktionsområde för vindkraft. Det konstaterade överdirektör Esa Härmälä från arbets- och näringsministeriet, när han talade vid invigningen av vindkraftsparken i Kopsa i Brahestad.

– De fördelaktiga vindförhållandena, radarfrågorna som avgjorts med Finlands försvarsmakt och den lokala befolkningens oftast positiva inställning och snabba investerare möjliggör en god utveckling. Också Brahestads och andra kommuners aktivitet för att främja vindkraft har haft stor betydelse, sade Esa Härmälä.

Om man räknar ihop vindkraftsprojekten i olika faser i området, kan man komma upp till en produktionskapacitet som närmar sig en tredjedel av hela rikets mål för tilläggskapacitet för år 2020.

– Enligt min åsikt är det klokt att främja regional koncentration när vindkraften utvecklas. Det lönar sig att bygga så mycket som möjligt i områden där det inte finns hinder för byggande, sade Esa Härmälä.

– För man måste komma ihåg att även byggandet av vindkraft ger upphov till ett ekologiskt fotavtryck. Det behövs till exempel nya ledningsstråk som på grund av sin bredd inte alltid behagar alla. Det är alltså bättre att få fler kraftverk längs samma stråk.

– Främjandet av vindkraft kräver gott samarbete mellan olika myndigheter. Vid arbets- och näringsministeriet har man nu övat detta samarbete och vi är i huvudsak nöjda med hur det framskrider. Enligt vår erfarenhet försöker myndigheterna oftast på ett genuint sätt undanröja hinder för byggande av vindkraft, bedömde Härmälä.

Enligt Härmälä har det för många projekt medförts mest utmaningar på grund av att miljöaspekter har utretts flera gånger och på flera nivåer samt i synnerhet på grund av bullerriktvärdena för vindkraftverk. I praktiken skulle bullerföreskrifter som tolkats strängare än statens riktvärden för buller ensamma kunna stoppa en stor del av projekten.