Finländska politiker vill inte säga vad de tycker om vindkraft

Foto: Scott Wilcoxson

Finska Kimitoöns politiker håller inne med vad de tycker om de vindkraftsparker som för tillfället planeras i kommunen, rapporterar YLE.

Föreningen Pro Kimitoön skickade nyligen ut en förfrågan till drygt 40 förtroendevalda.  Mindre än hälften av de tillfrågade svarade på frågorna.

- Politikerna verkar inte vara särskilt intresserade av att berätta var de står i vindkraftsfrågan, säger föreningens ordförande Janne Salonen.

Många förtroendevalda var enligt Salonen bekymrade över att det skulle komma fram hur de tycker och tänker kring frågorna som ställdes i enkäten och därför beslöts det att enkäten kunde besvaras anonymt. Ändå hamnade svarsprocenten på bara 46,5 procent.

Det som föreningen bland annat ville veta var om vindkraftverk överhuvudtaget bör byggas på Kimitoön, hur många kraftverk som borde tillåtas och huruvida de förtroendevalda anser att ett visst avstånd mellan kraftverk och bosättning bör slås fast.

Enkäten skickades till alla fullmäktigeledamöter och deras suppleanter, kommunstyrelsemedlemmarna samt tekniska nämndens ledamöter. Totalt fyrtiotre personer. Varken namn eller partitillhörighet efterfrågades.

Janne Salonen säger att han har svårt att förstå varför politiker inte vill berätta vad de anser om en så viktig fråga som vindkraftverk i kommunen. Han anser också att kommunen borde ta reda på vad invånarna tycker om planerna på kraftverk. Till exempel kunde en skriftlig förfrågan skickas till alla dem som bor inom en 1,5 kilometers radie från planerade vindkraftverk.

Av de ledamöter som svarade på Pro Kimitoöns enkät anser majoriteten att avståndet mellan bosättning och kraftverk bör vara minst en kilometer. En majoritet anser också att det inte ska tillåtas fler kraftverk än vad det nuvarande nätet för elöverföring tål. Det betyder mellan 30 och 40 kraftverk.

För tillfället finns det sex aktuella vindkraftsprojekt på Kimitoön. Om alla projekten förverkligas enligt maximalt antal turbiner, byggs det sammanlagt 70 vindkraftverk i Kimitoöns kommun under de kommande åren.

Av de planerade parkerna har vindkraftsparken i Gräsböle kommit längst och ett planförslag väntas antingen i höst eller vinter. Den största parken med cirka trettio kraftverk planeras i området Nordanå-Lövböle.

Föreningen Pro Kimitoön ordnar på torsdag ett diskussionstillfälle om vindkraftsplanerna i kommunen. Diskussionen ordnas i Bio Pony i Dalsbruk. På plats finns både experter och förtroendevalda från alla partierna på ön.

 

Aktuella vindkraftsparker på Kimitoön:

Nordanå-Lövböle , 31 turbiner (Egentliga Finlands energi)

Olofsgårds vindkraftspark, 18 turbiner. (Konstsamfundet)

Misskärr, 9 turbiner (Taaleritehdas)

Gräsböle, 5 turbiner (Egentliga Finlands energi)

Stusnäs 3 turbiner (Saba Wind)

Kasnäs, 4 turbiner (Saba Wind)