”Kina har för många vindkraftverk”

Enligt IEA hade Kina totalt 163 gigawatt installerad vindenergikapacitet i slutet av 2017. För år 2020 ligger den kinesiska regeringens vindenergipolitiska mål på 210 gigawatt. Foto: creative Commons, kredit: Ben Kerkcx

Kinesiska vindkraftbyggare drar i nödbromsen. Fem regioner i Kina meddelade nyligen att de tvingas omedelbart avbryta byggandet av nya vindkraftverk eftersom det inte finns någon lokal konsumtion eller överföringsutrustning- och kapacitet som möjliggör ökad konsumtion av el från vindkraftverk.

Ett antal kinesiska provinser bygger så många vindkraftverk att det blir omöjligt för konsumenterna att utnyttja kraften hos dem alla. Tre regioner uppmanades därför nyligen av den nationella energimyndigheten att skjuta upp byggandet av planerade vindprojekt. Dessutom har två ytterligare regioner tvingats avbryta godkännandeprocessen för nya projekt.

I Folkrepubliken Kina utgör provinserna den översta administrativa indelningen. Idag finns det 34 enheter på denna nivå. Av dessa är 23 egentliga provinser, 4 storstadsområden, 5 autonoma regioner och 2 speciella administrativa regioner.

Det kinesiska varningssystemet för överbelastning av vindkraftverk har klassicicerat provinserna Xinjiang, Gansu, Jilin, som kritiska områden när det gäller att leverera stabil el i syfte att möta efterfrågan. Det innebär att även godkända vindturbinprojekt måste synas och att inga nya projektgodkännanden får utfärdas innan man har hittat ett säkert sätt att konsumera befintlig el.

Problemet med för mycket vindkraft är väl känt i Kina.

Stora områden i de berörda regionerna är inte kopplade till landets stora överföringsledningar och därför blir de mindre enskilda nätverken överbelastade särskilt i den västra delen av landet.

Omvänt har andra regioner med massiv industriproduktion ett stort behov av el, och därför är det nationella när- och energibolaget State Grid i färd med att bygga ut mycket starka likströmsledningar som dessutom kan stimulera den inre elmarknaden.

Detta kommer också att minska beroendet av ineffektiva fossila kraftverk på många håll i Kina.