Grönt ljus för betydande vindkraftssatsning i Södra Österbotten

Finländsk vindpark vid kusten nära Kuivaniemi. Foto: Teemu Vehkaoja

Finlands Miljöministerium har fastställt den första etapplandskapsplanen för Södra Österbotten. I planen behandlas utbyggnad av vindkraft. Den fastställda landskapsplanen möjliggör betydande utbyggnad av vindkraft i Södra Österbotten. I planen anvisas 24 regionalt betydande områden för vindkraftverk.

I planen anvisas dessutom kraftledningar och ett område som är särskilt viktigt med tanke på den biologiska mångfalden. De fem besvär som anfördes över planen förkastades. Kritikerna anser att planen medför betydande negativa konsekvenser för fågelbeståndet, i synnerhet havsörnen.

Den österbottniska kusten är en nationellt mycket viktig flyttningskorridor för flera fågelarter. Flyttfågeltätheten är större än genomsnittet i landskapets södra delar längs den sydösterbottniska kusten.

Förutom vindkraft finns det också mycket torvproduktion i landskapet. Södra Österbotten har cirka 600 torvproduktionsområden inklusive torvproduktionsområden som är mindre än 10ha. Torvproduktionsområdena är koncentrerade till inlandet i vattendragens källflöden.