”Vindkraften slår ut bioenergin i Finland”

Foto: Jan Oelker

År 2015 genererades i Finland 2,3 terawattimmar vindenergi, som kostade skattebetalarna 143 miljoner euro i understöd, skriver Hufvudstadsbladet. Import av samma mängd el hade blivit hälften så billigt.

Under de närmaste åren stiger understödet flerfaldigt. Kritiken mot subventionerad energi i Finland ökar.

– Bioenergins ställning måste stärkas i Finland. Bioenergin kan annars slås ut av vindkraften. Ur sysselsättningssynpunkt är vindkraften rätt ointressant. Turbin- och tornbyggen sköts av utländska leverantörer och driften fordrar inte någon större personal, säger diplomingenjören Sten von Troil i HBL.

Han säger att tillvaratagande av hyggesrester däremot ger många arbeten inom avverkning, maskinframställning och transport.

– Dessutom ersätter hyggesresterna delvis den växthusgasalstrande torven, säger von Troil, som tillägger att ”bäst vore att avskaffa allt energiunderstöd” och ”småningom återgå till marknadsekonomi”.

Men den finländska regeringen ser, enligt honom, ut att vilja utarbeta ett nytt på auktion baserat understödssystem.

– Energiproducenterna ger staten anbud på energi och ber samtidigt om understöd. De billigaste anbuden godkänns, påpekar Sten von Troil.

De flesta anbudsgivare kommer, enligt honom, att vara leverantörer av vind- respektive hyggesrestenergi. Ur elförsörjningens synpunkt är inte bara priset viktigt. Vindenergi står till buds endast när det blåser lämpligt.

– Hyggesrestenergin är däremot disponibel när som helst, och därigenom värdefullare, förklarar Sten von Troil. 

Dessa tre aspekter måste enligt von Troil, tas i beaktande om Finland får ett nytt understödssystem så att inte bioenergin slås ut av vindkraften. Däremot bör av ovannämnda skäl största delen av understöden gå till hyggesrestenergin.

Enligt von Troil har de rätt som att landet behöver mer lagringsmöjligheter vid ökad användning av förnybara bränslen från källor som Finland redan har i stora mängder.

I finska Sydösterbotten planeras mest vindkraft i hela Österbotten. I söder finns cirka 40 projekt som är i olika skeden av planläggningsprocessen.

- I Kristinestad och Närpes finns cirka hälften av alla vindkraftsprojekt i hela Österbotten. I dagens läge planeras det för cirka 700 kraftverk, säger Jan Wikström, planläggningsingenjör på Österbottens Förbund till Finlands Radio.

I landskapsplanen strävar man efter cirka 500 vindkraftverk för hela Österbotten.