Mötesplatsen för dig inom Vindenergibranschen, aug, 16 2018
Senaste Nytt

Så får Sveriges kommuner del av den nya vindkraftspremien

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 06 feb 2018

Nyligen har Regeringen tilldelat Energimyndigheten uppdraget att fördela 70 miljoner kronor per år i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunen under föregående år.

För att få del av vindkraftspremien behöver kommuner inte göra någon ansökan, men det är viktigt att kommunerna lämnar in samt kontrollerar vissa uppgifter i tid för att vara säkra på att de får ta del av den del av stödet de är berättigade till.

Bidraget fördelas till de kommuner där nya vindkraftverk har tagits i drift under föregående år, om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat. Bidragsbeloppet beräknas genom att de medel som avsatts till bidraget divideras med det totala antalet MW installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under föregående år.

Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i drift, dock senast 31 mars 2018.

Varje kommun behöver göra följande under februari:

Lämna in rätt uppgifter: För att vi ska kunna göra utbetalningarna behöver varje kommun lämna in de uppgifter som behövs, som till exempel bankgironummer. Mer information om detta skickas ut till varje kommun via mail från Energimyndigheten. Håll utkik!

Kontrollera att anläggningarna i er kommun finns med: Fördelningen utgår från antalet godkända anläggningar i elcertifikatsystemet. Eftersom Energimyndigheten inte har kännedom om anläggningar som togs i drift under 2017 om de inte lämnat in ansökan till elcertifikatsystemet, är det viktigt att kommunerna själva kontrollerar att anläggningar i deras kommun finns med.

Annons

Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University
Den vänstra tabellen visar fluktuationernas kronologiskt registrerade serier inom kraftproduktion. Den högra visar histogrammet för frekvensen av motsvarande effektfluktuering. Vid händelse av en liten fluktuation, som illustreras av en röd linje är modellering med normal fördelning acceptabel. Fluktuationer i samband med produktion av vindkraft bidrar emellertid till plötsliga förändringar som illustreras av den blå linjen. Följaktligen visar histogrammet till höger de långsamt minskande extremfallen bland avvikelserna. Foto: Kredit: Kyoto University

Ny utvärderingsmetod beräknar vindfluktuationens effekt

"Avgörande för strömförsörjningen"

Abrupta förändringar i samband med produktion av el med hjälp av vindkraftverk kan förorsaka...